Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
deszcz
12°C

2024

 

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA 2024 R.
DOFINANSOWANIE: 28 933,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 99 303,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: STYCZEŃ 2024 R.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przewiduje wsparcie finansowe gmin z dotacji budżetu państwa w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Jest to rządowy program – realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. moduł – dla dzieci i młodzieży – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

2. moduł – dla osób dorosłych – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

3. moduł – organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 3. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach modułu 3 przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy, o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Nowy Wiśnicz w 2024 roku przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 200 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 1 200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1 552,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod linkiem: Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Całkowita kwota dotacji do realizacji zadania otrzymanej przez Gminę Nowy Wiśnicz w 2024 r. z Budżetu Państwa wyniosła 28 933,00 zł. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024 R.
DOFINANSOWANIE: 110 663,67 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 110 663,67 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY: LUTY 2024 R.

Informujemy, że Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu ”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Całkowita wartość dotacji to kwota 110.663,67 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m. in. przy:

- wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
- czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
- wykonywaniu codziennych czynności,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
- ograniczanie skutków niepełnosprawności,
- stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie takiej usługi skutkować będzie zwiększeniem szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawy ich funkcjonowania w środowisku.


 
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024 R.
DOFINANSOWANIE: 160 956 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 160 956 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY: MARZEC 2024 R.

Informujemy, że Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Całkowita wartość dotacji to kwota 160.956,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. 
Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.


DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2024 R.
DOFINANSOWANIE: 127 871,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 127 871,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY: LUTY 2024 R.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Nowy Wiśnicz środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 127 871,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

  • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
  • dożywianie dzieci
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.