Home » Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
DOFINANSOWANIE: 31 671,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

-wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc

-czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

-wykonywaniu codziennych czynności

-załatwianiu spraw urzędowych

-nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

-poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

-ograniczanie skutków niepełnosprawności,

-stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

-przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie takiej usługi skutkować będzie zwiększeniem szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawy ich funkcjonowania w środowisku.
Więcej wiadomości pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 202
2
DOFINANSOWANIE:
90 576,00 ZŁ

Informujemy, że Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Wartość dotacji to kwota 90.576,00 zł.
Planowana liczba osób niepełnosprawnych którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego: 15.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Szczegółowe informacje na temat Programu pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA UTRZYMANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM WIŚNICZU W 2022

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Nowy Wiśnicz środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 78 827,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOTACJA W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA 75+”

Wojewoda Małopolski w ramach Programu „Opieka 75+” przyznał Gminie Nowy Wiśnicz dotację z budżetu państwa w wysokości 7 533,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób w wieku 75 lat i więcej. Efektem realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych tą pomocą w roku 2021 jak i uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin z dotacji budżetu państwa w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.
Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007).
Jest to rządowy program – realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. moduł – dla dzieci i młodzieży – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
    uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

  1. moduł – dla osób dorosłych – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.
  2. moduł – organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 3. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
W ramach modułu 3 przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy, o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.
Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Nowy Wiśnicz w 2021 roku przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.
Koszt całkowity zadania na rok 2021 wynosi 140 640,00 zł. Wysokość przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu § 1 ust.1 wynosi 112 512 zł. i nie przekracza 80% kosztów realizacji zadania. Gmina Nowy Wiśnicz w roku 2021 na realizację zadania przeznaczy kwotę 28 128,00 zł., co stanowi 20% udział środków własnych na wykonanie tego zadania.

DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WYPŁATY DODATKÓW DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH REALIZUJĄCYCH PRACĘ SOCJALNĄ W ŚRODOWISKU

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Nowy Wiśnicz środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6 952,00 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.