Home » Ochrona danych osobowych

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MOPS W NOWYM WIŚNICZU – CELE STATUTOWE

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
w związku z tym Pani/Panu prawach.

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz, reprezentowany przez Kierownika.
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, adres e-mail: iod@nowywisnicz.pl.”
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w celu:
  1. Przyznania lub odmowy przyznania świadczeń/dodatków w zakresie:
 • ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r.
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
 • ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r.
 • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.
 • ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r.
 • ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.
 • ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

 

 1. Prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy
  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
 2. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
 3. Wspierania rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
 4. Realizacji rządowego programu „Dobry start” na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r.
 5. Realizacji wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie ustawy
  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 6. Wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 7. Realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym – na podstawie art. 2 ust 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 8. Realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na podstawie
  29-30 tejże ustawy.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach
  o których mowa w pkt. III mogą być m.in.: organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, sądy, komornicy, ZUS, KRUS, banki, dostawcy oprogramowania, inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w formie papierowej i elektronicznej
  na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. III, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji.
 3. Na mocy przepisów prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
  ich przetwarzaniu. Organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie będzie procesem zautomatyzowanym, a dane nie będą podlegały profilowaniu.