Home » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

I. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz, reprezentowany przez Kierownika.

II. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu za pomocą adresu dw.rodo@gmail.com, nr telefonu: 797-719-567, 14 68 509 42 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

III. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w celu:
1. Przyznania lub odmowy przyznania świadczeń/dodatków w zakresie:
▪ ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
▪ ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
▪ ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.)
▪ ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)
▪ ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)
▪ ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473)
▪ ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
▪ ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)
▪ ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)
▪ ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)
▪ ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.)
2. Prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.)
3. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)
4. Wspierania rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)
5. Realizacji rządowego programu „Dobry start” na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 514)

IV. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach o których mowa w pkt. III mogą być m.in.: organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, sądy, komornicy, ZUS, KRUS, banki, dostawcy oprogramowania, inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. III, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

VI. Na mocy przepisów prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu. Organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie będzie procesem zautomatyzowanym, a dane nie będą podlegały profilowaniu.