Home » 2021

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021 R.
DOFINANSOWANIE: 95 472,00 ZŁ

Informujemy, że Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Całkowita wartość dotacji to kwota 95 472,00 zł.
Liczba osób niepełnosprawnych którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego: 13.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Usługi opieki wytchnieniowej realizowano w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.


DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA UTRZYMANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM WIŚNICZU W 2021 R.
DOFINANSOWANIE: 73 365,00 zł

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Nowy Wiśnicz środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 73 365,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

  • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  • dożywianie dzieci,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA 75+” NA 2021 R.
DOFINANSOWANIE: 7 560,00 zł

Wojewoda Małopolski w ramach Programu „Opieka 75+” przyznał Gminie Nowy Wiśnicz dotację z budżetu państwa w wysokości 7 560,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób w wieku 75 lat i więcej. Efektem realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych tą pomocą w roku 2020 jak i uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.


DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA 2021 R.
DOFINANSOWANIE: 112 512,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin z dotacji budżetu państwa w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007).
Jest to rządowy program – realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. moduł – dla dzieci i młodzieży – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

2. moduł – dla osób dorosłych – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

3 moduł – organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 3. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach modułu 3 przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy, o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.
Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Nowy Wiśnicz w 2021 roku przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.
Całkowita kwota dotacji do realizacji zadania otrzymanej przez Gminę Nowy Wiśnicz w 2021 r. z Budżetu Państwa wyniosła 112 512,00 zł.


DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ZATRUDNIONYCH W MOPS W 2021 R.
DOFINANSOWANIE: 6 952,00 zł

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Nowy Wiśnicz środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6 952,00 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.


DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ZATRUDNIONYCH W MOPS W 2021 R.
DOFINANSOWANIE: 15 369,00 zł

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Nowy Wiśnicz środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.369 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.