Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi, zorganizowały bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. Pomoc tę koordynują adwokaci wskazani na załączonej liście.

KOORDYNATORZY PROGRAMU POMOCOWEGO

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez PFRON usług w załączniku.

Informacja

Dystrybucja żywności POPŻ – lipiec 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 w dniu 20 lipca 2022 r. objął wsparciem żywnościowym 245 osób z 87 rodzin z Gminy Nowy Wiśnicz przekazując im 4511,8 kg żywności. Rozdysponowano między innymi groszek z marchewką, makaron jajeczny, mleko UHT, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona.

Informacja w sprawie terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, że przepis art. 8 ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383) stanowi, iż:

– w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy – podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 roku.
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

–  wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

–  wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 1 lipca 2022 r.

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW, z dnia 24 czerwca 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.
Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl   w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci  oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety
Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl  w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci
Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu „Małopolska Niania” na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Zapytanie ofertowe – Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje świadczeniodawców do świadczenia usług w ramach programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 – szczegóły w załączonym pliku PDF.

zapytanie ofertowe Opieka wytchnieniowa

załącznik nr 2 – oświadczenie RODO

załącznik nr 1 wzór oferty wraz z oświadczeniami

Godziny pracy MOPS w Wielki Piątek

Informujemy, że w dniu 15.04.2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu będzie czynny w godz. 7.00-13.00.

„Weekend dla Ukrainy” w ZUS

W najbliższy weekend, 26-27 marca br. w godz. 9.00-15.00, Oddział ZUS w Tarnowie oraz Inspektorat ZUS w Bochni organizuje akcję WEEKEND DLA UKRAINY. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 23 lutego br. w związku z działaniami wojennymi mogą złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.
Natomiast  31 marca 2022 r. (w czwartek) w piwnicach Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu będzie pełnił dyżur pracownik ZUS, który pomoże obywatelom Ukrainy  w złożeniu elektronicznego wniosku o 500 plus.
Obywatele Ukrainy, zainteresowani złożeniem wniosku proszeni są o zabranie:
  * dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL zarejestrowanego w systemie UKR,
  * polskiego numer telefonu komórkowego – bezpłatne startery dla Uchodźców z Ukrainy dostępne są w urzędach pocztowych w całej Polsce,
  * adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  * polskiego numeru rachunku bankowego, na który przekazywane będą świadczenia (konieczne jest założenie konta w banku działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane ze wsparciem.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.
Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.
Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny?
Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:
•    jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
•    jej pobyt w Polsce jest legalny,
•    ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
•    ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny
Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.
Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.
Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.
Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS?
•    na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
•    na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).
Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.
•    do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:
•    dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
•    dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
•    na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości
Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
•    300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
•    polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
•    adres mailowy osoby,
•    polski numer telefonu,
•    numer rachunku bankowego w Polsce.

ulotka Świadczenia rodzinne UA print

ulotka Świadczenia rodzinne UA elektro

UKR

Informacja dla obywateli Ukrainy

Publikujemy informacje dla obywateli Ukrainy.

RATUSZ NOWY WIŚNICZ tel. 14 68 509 21/22 – tutaj otrzymasz wsparcie w poniższym zakresie:
UWAGA – zaleca się uprzednio kontakt telefoniczny w celu zmniejszenia kolejek osób oczekujących
1. NUMER PESEL potrzebne:

  • zdjęcie biometryczne – darmowo można zrobić w Zakładzie Fotograficznym Pana Jacka Wyrwy (ul. Długa, Nowy Wiśnicz)
  • polski numer telefonu (szczegóły dotyczące darmowych starterów dla uchodźców z terenów objętej wojną Ukrainy znajdziecie na stronach internetowych: OrangePlayPlusaT-Mobile

2. Pomoc przy założeniu adresu e-mail
3. Pomoc przy założeniu profilu zaufanego
Aby obywatel Ukrainy mógł starać się o świadczenia pieniężne w Polsce musi posiadać również konto w polskim banku – PKO Bank Polski oferuje darmowe konta.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM WIŚNICZU tel. 14 61 283 07 – tutaj otrzymasz wsparcie w poniższym zakresie:

1. Jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy, który przekroczył granicę z Polską po 24 lutego 2022 r. w wysokości 300 zł.
2. Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – 40 zł.
3. Świadczenia rodzinne.
4. Świadczenia z pomocy społecznej.

ZUS – tutaj otrzymasz wsparcie w poniższym zakresie:

1. 500 plus
2. 300 plus
3. Rodzinny kapitał opiekuńczy
4. Dopłaty do żłobka
Wniosek o 500 plus oraz rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.
W najbliższym czasie w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu pracownik ZUS będzie pełnił dyżur, podczas którego pomoże w wypełnianiu wniosków. O terminie dyżuru będziemy informować na stronie internetowej Gminy Nowy Wiśnicz.

WAŻNE !!!

Prawo do świadczeń będzie ustalane, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy został wpisany do rejestru osób uprawnionych do wsparcia na podstawie specustawy, prowadzonego przez komendanta głównego Straży Granicznej. Znajdą się w nim wszystkie osoby, które przekroczyły naszą granicę od 24 lutego i których wjazd do Polski został zarejestrowany podczas kontroli granicznej. Jeżeli nie zarejestrowano przekroczenia granicy, obywatel Ukrainy zostanie dopisany do rejestru przy okazji złożenia wniosku o PESEL.

Інформація для громадян України-2